Hakka Temkin-i Rızada Hamdiden Mesrur Olur

Güftekârı: Azmi Dede

Bu sayfada Azmi Dede tarafından kaleme alınan Hakka Temkin-i Rızada Hamdiden Mesrur Olur nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Hakk'a temkîn-i rızâda hamd eden mesrûr olur
Dâimâ zikr ü salâta şugl edenler nûr olur

Bir kişi kim Hakk'ı sevse Hakk'ı söyler dâimâ
Sâhib-i irfân olup ol âkıbet mağfûr olur

Ehl-i tevhîdin kulûbu arş-ı a'lâdan yüce
Yek nazarda görür anı devreder mahmûr olur

Bir abâ-pûşu görünce eyleme kahr-ı nazar
Kibr ile me'lûf olanlar âkıbet makhûr olur

Bahr-i aşkın lezzetinden elverme dünyâya gönül
Olma sen bîgâneden zirâ ki Hakk'dan dûr olur

Şeyh Nûreddîn kutbun nutkudur bu Azmiyâ
Bir mahalden bir mahalle nakleden mesrûr olur

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2014/12/hakka-temkin-i-rzada-hamd-eden-mesrur.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nevâ Derviş Kanuni Cüneyd Kosal 2