Segâh İlâhi, Sofyan

Ey Gafıl Uyan Rıhlet-i Nâgâhı Unutma

Bestekârı: Ali Şirüganî Dede

Nutuk sahibi: Şemseddin-i Sivâsi Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey gâfil uyan rıhlet-i nâgâhı unutma
Yol korkuludur korkusu çok râhı unutma
 
Hâlık'dan utan rızkını halkdan sakın umma
Bil rabbini "er-rızku 'alallah"ı unutma
 
Göğsün gerüben câh-ı cihân ile salınma
Âhir yıkılıp düşeceğin çâhı unutma
 
Mağrûr oluben devlet-i dünyâya dayanma 
Sakın yitirüp dînini Allah'ı unutma
 
Bir oh demesine bugün aldanma cihânın
Sonunda anın derd ile bin âhı unutma

Ey çeşm-i hakâretle bakan merd-i fakîre
Ol fakr ile fahr eden ulu şâhı unutma
 
Güç etme gücün yettiğine hâ gece gündüz
 
Nâgâh erişen âh-ı sehergâhı unutma
 
Bu dâr-ı gurur içre bugün n’itsen elinde
Yarın varacağın ulu dergâhı unutma
 
Derbendine mevtin yolun uğrar er eğer geç
Ol geçmesi düşvâr güzergâhı unutma
 
Bu dâr-ı fenâ içre hevâ yolları çokdur
ŞEMSÎ yürü sen Hakk'a giden râhı unutma

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı