Zevât-ı Kirâm

Musıki Meşklerinde güfte yazarı, bestekar veya sazende olarak bir şekilde ismi zikredilmiş zevat-ı kiramın bulunduğu liste.

Abdülbaki Dede
Abdülhalik Efendi
Abdullah El-ferec
Abdülrahim Rûmi
Abdürrahman Ref
Abdüssamed Hz. Bayramî
Adile Sultan
Ahmed Çelebi
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Remzi Dede
Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)
Ahmet Cesur
Ahmet Efe
Ahmet Gölge
Ahmet Hatipoğlu
Ahmet Muhtar Gölge
Ahmet Özhan
Albay Selahaddin
Ali Şirüganî Dede
Ali Ulvi Kurucu
Âlim Efendi
Alvarlı Efe Hz.
Amasyalı Şeyh Nigâri
Amir Ateş
Antepli Mehmed Aydi Baba
Aşık Niyazi
Aşık Paşa
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aslan Hepgür
Azmi Dede
Bağdadi Hz. Edirneli Uşşâki Şeyhi
Balâheng Nûri Bey
Balat Şeyhi Kemal Efendi
Bayrami Şeyhi Himmet Efendi
Bedia Kirazoğlu
Bekir Dedeoğlu
Bekir Dedeoğlu
Bekir Sıtkı Sezgin
Bektâşî Âşık Hıfzî
Beylikcizâde Ali Aşki Bey
Bezcizâde Muhyî Efendi
Bosnavi Hasan Kâimî Efendi
Buhurizâde Itri Efendi
Bursalı Mehmed Tahir Efendi Hz.
Büyük Hafız Kemal Efendi
Cahidi Sultan
Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi
Çellist Murat Süngü
Cemalî K.s
Cihangirli Ahmed Efendi
Cinuçen Tanrıkorur
Danişî Ali İlmi Dede
Dede Efendi
Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)
Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Derviş Musa Dede
Derviş Sadık Halveti
Derviş Yunus
Dimışki Hz.
Doğan Ergin
Dr. Abdullah Uysal
Dr. Alaeddin Yavaşça
Dr. Mehmed Gülâl
Dr. Türkan Alvan
Draman Zakiri Şeyh Ahmed
Dursun Çakmak
Ebu'l Hamis
Ebûbekir Kâni Efendi
El-hâc Muhammed Perişan Baba
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Emin Ongan
Emir Sultan Hz.
Emrah
Enderunî Hafız Hüsnü Efendi
Enes Ergür
Erdinç Çelikkol
Ertuğrul İnanç
Erzurumlu Aşık
Es'ad Erbilî Hz.
Eyyûbi Ali Rıza Bey
Eyyûbi Mehmed Efendi
Fasih Dede Hz.
Fehmi
Fehmi Tokay
Fethüddîn Ahmed Efendi
Fuzûli
Gazâli
Genc Abdal
Gökhan Yücel
Gülaboğlu Muhammed Askerî Hz.
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Hacı Arif Bey
Hacı Bayrâm-ı Velî
Hacı Faik Bey
Hacı Hafız Zeki Altun
Hacı Hasan Hilmi
Hacı Haşim Bey
Hacı Hüseyin Efendi
Hacı Kişi
Hacı Nâzif Bey
Hacı Ramazan Efendi
Hafız Ahmed Irsoy
Hafız Emin Işık Efendi
Hafız İsmail Efendi
Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Hafız Murat Taştekin
Hafız Neyzen H. Osman Paça
Hafız Nezih Tolon
Hafız Post
Hafız Şevket Efendi
Hafız Tevfik Bey
Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy
Hakkı (k.s.)
Hakkı Efendi
Halil Can
Halilezen Oktay Özerden
Hamdi
Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Hasan Adlî Efendi Sünbüli
Hasan Basri Taptık Baba
Hasan Hilmi Efendi
Hasan Nazif Dede Efendi
Hasan Sevil
Hassan Bin Sabit Hz.
Hatayî (Şah İsmail)
Hatib Zakiri Hasan Efendi
Hatûniye Dergâhı Şeyhi Rızâ Efendi
Hayâli
Hayâli
Hayati Günyeli
Hilmi Dede (bektaşi)
Himmetzâde Abdullah Hz.
Himmetzâde Abdüşşekur
Hızır Hadî Dede
Hobcuzâde Hafız Şakir
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Fehmi Efendi
Hulûsi Gökmen
Hüsam Dede
Hüsâmi Hz.
Hüseyin Baba
Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hz.
Hüseyin Sebilci
Hüseyin Sîret Efendi
Hüsnü Sarıer
Hz. Bilal Habeşi (r.a)
Hz. Nasûhî
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Cemâleddin-i Halveti
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir İbrahim Gülşeni
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Hz. Pir Mevlânâ Hâlid
Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
Hz. Sâfi
Hz. Selâmî
Hz. Üftâde
Hz. Visâli
Hz. Yunus (k.s)
İbrahim Ağa
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Nakşî Efendi
İbrahim Tennuri
İbrahim Yürtören
İmam Busurî
İsa Mahvî Efendi
İsmail Dede Efendi
İsmail Hakkı Bey
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Erzurûmî
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
İzzeddin Hümâyi Bey
İzzeddin Hümâyi Bey
Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi
Kâhyazâde Arif Efendi
Kalburcuzâde Zakir Hacı Mehmed Efendi
Kanuni İbrahim Efendi
Kanuni Mustafa Efendi
Kanûni Sultan Süleyman Han Hz.
Kanuni Talha Efendi
Kanuni Turgut Özüfler
Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Kâzım Paşa
Kelâmi Mustafa Efendi
Kemal Edib Kürkçüoğlu
Kemal Gürses
Kemani Aydın Efendi
Kemençevi Memduh Yalvaç
Kenan Aşki
Kenan Rıfaî Hz.
Kenzî
Kenzi Hz.
Keşanlı Süleyman Zâtî Celveti
Kıbrıslı Âşık Kenzî
Kırımlı Molla Medmed
Kudümzen Necdet Tanlak
Kul Yusuf
Kuloğlu
Kutbi Dede
Lâtif Ağa
Leyla Hanım
Lütfi Filiz
M. İhsan Özer
Mahmut Bilki
Matlûbe Helvayi Bacı
Mehmed Kemiksiz
Mehmed Nasuhi Efendi
Mehmed Raci Efendi
Metin Alkanlı
Meydancık İmamı Hafız Efendi
Mihrabî
Mirâtî
Misafir
Molla Câmi Hz.
Muallim İsmail Hakkı
Muallim Nâci Bey
Muammer Dede (Muammer Bender Baba)
Müctebâ Ramazanoğlu
Muhammed Sıddık Efendi
Muhyiddin Üftade Hz.
Mukaddes Çıtlak
Münir Baba
Munir Nureddin Selçuk
Murat Şâhin
Mustafa Batuhan (medhi)
Mustafa Düzgünman
Mustafa Resmî Ahî Hz.
Mustafâ Tatcı
Mustafa Zekâî el-Halvetî Hz.
Mustafacan Olgun
Müştak Baba
Musullu Hafız Osman
Nakşi (k.s.) Hz.
Nakşi Akkırman
Nâyi Ali Rıza Bey
Nâyi Osman Dede
Necdet Tanlak
Necef Efendi
Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Neyzen Furkan Topçu
Neyzen Hacı Osman
Neyzen İ. Sâfa Botsalı
Neyzen M. Hakan Alvan
Neyzen Melih Berse
Neyzen Necib Dede
Neyzen Orçun Güneşer
Neyzen Osman Bey
Neyzen Şaban Keşkeş
Neyzen Süleyman Ergüner
Neyzen Tevfik
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Nizameddin Yıldırım
Nuktî
Nûri
Nuri Baş
Nüzûli Mustafa Hâlveti Efendi
Ömer Ruşeni Hz.
Osman Hulüsi Darendevi Hz.
Osman Husûsi Efendi
Osmân Kemâli Hz.
Pir Mehmed Azmi
Pir Sultan Abdal
Piyanist Mimar Esad Efendi
Prof. Süheyl Ünver
Rahmi Efendi
Rakım Elkutlu
Rasim Efendi
Recai Efendi
Rifat Bey
Rıf'at Bey
Şabani K.s.
Sadeddin Heper
Sadeddin Kaynak
Sadık Efendi
Safer Hoca
Saffet
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Salih Zeki (arif Ataergin)
Sami Savni Özer
Samih Rifat Bey
Sarban Ahmet Efendi
Sefil Abdal
Şehzade Mehmed Seyfeddin Efendi
Şehzâde Seyfeddin Efendi
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Selâmi Mustafa Efendi
Selanikli Şevket Bey
Şem'i Mevlevi
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şeref Hanım
Sermüezzin Baha Bey
Sermüezzin Rifat Bey
Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti
Şeyh Ahmet Efendi
Şeyh Atıf Efendi
Şeyh Edhem Efendi
Şeyh Eşref-i Sanî Hz.
Şeyh Galip (k.s.)
Şeyh Hacı Ethem Efendi
Şeyh Hafız Salih Baba Hz.
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Şeyh Hüseyin Efendi
Şeyh Hüseyin Şemsi Güneren
Şeyh Kamil Efendi
Şeyh Kanunî Şerif Dedeoğlu
Şeyh Kaygulu Halil Efendi
Şeyh Kerameddin Efendi Hz.
Şeyh Mehmed Efendi
Şeyh Mehmed Kadiri
Şeyh Mehmed Yaşar Efendi Hz.
Şeyh Mes'ud Efendi
Şeyh Mesut Efendi
Şeyh Muhtar Efendi
Şeyh Nusret Tura Efendi
Şeyh Nüzûli Efendi
Şeyh Ömer Fuâd Efendi
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Şeyh Sadeddin Rifat
Şeyh Sadi Efendi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Sinan Efendi
Şeyh Sırri Efendi
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
Şeyh Süleyman Efendi (Halveti)
Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.
Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
Şeyh Zekâi Efendi
Şeyh Zekâi Efendi
Seyrânî
Seyyid Ahmet Bedevi
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Sabri Şemi
Şikârizade Ahmed Efendi
Sinan Ümmi Hz.
Şirügani
Siyahî Mustafa Dede
Sıdkı Baba
Süleyman Çelebi
Süleyman Nahîfi Hz.
Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi
Sultan 3. Selim Han
Sultan Divâni
Sultan I. Mahmud (sebkati)
Şumnulu Osman Fazli Efendi
Suriyeli Zat
Sütcüzade Hafız Mehmed Efendi
Tahir Karagöz
Tahir Olgun (tahir-ül Mevlevî)
Tâlib (Şeyh Mehmed Efendi)
Tanburi Aziz Bey
Tanbûri Enes Durceylan
Tanbûri Enes Üstün
Tanbûri Mehmet Bey
Tanbûri Muaz Ceyhan
Tanbûri Oğuz Efendi
Tanbûri Sadun Aksüt
Tevfik Çapacıoğlu
Trakya Bektaşileri
Turhan Toper
Udi Bekir Efendi
Udi Levent Kaya
Udi Metin Özden
Ulvi Efendi
Ünal Ensari
Urfalı Mehmed Şevket
Urfalı Nabi Hz.
Üsküdarlı Ahs
Veled Çelebi (i̇zbudak)
Yahya Efendi
Yahya Nazim Çelebi
Yalçın Tura
Yavuz Sultan Selim Han
Yeniköylü Hadi Bey
Yunus
Yunus (k.s.)
Yunus Emre
Yusuf
Yusuf Bey
Yusuf Çelebi
Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.)
Zekai Dede Efendi
Zekai Dede Efendi
Ziver Paşa