Zevât-ı Kirâm

Musıki Meşklerinde güfte yazarı, bestekar veya sazende olarak bir şekilde ismi zikredilmiş zevat-ı kiramın bulunduğu liste.

Abdi Çoşkun
Abdülbaki Dede
Abdülhalik Efendi
Halikî - Hz. Pir Sünbül Efendi Asitanesi Pişkademi
Abdullah El-ferec
Abdülrahim Rûmi
Merzifonlu
Abdürrahim Tırsî Efendi
Abdurrahman Efendi
Abdürrahman Ref
Abdüssamed Hz. Bayramî
Adile Sultan
Nakşi Dervişesi - Sultan 2. Mahmud'un Kızı
Ahmed Çelebi
Ahmed Hatipoğlu
Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Ahmed Hayali-i Gülşeni
Ahmed Kuddûsi
Maraşizâde Kâdirî
Ahmed Remzi Dede
Son Devir Mutasavvıf Şairlerinden, Üsküdar Mevlevîhânesi’nin Son Şeyhi.
Ahmed Şevkî El-cerrahi
Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)
Ahmet Cesur
Ahmet Efe
Ahmet Güneren
Ahmet Hatipoğlu
Ahmet Muhtar Gölge
Ahmet Özhan (Şevkî)
Ahmet Yılmaz
Halveti Şabani
Akın Özkan
Albay Selahaddin
Ali Gerçek
Ali Kemal Belviranlı
Ali Rıza Sağman
Ali Şirüganî Dede
Gülşeni Şeyhi
Ali Ufki
Ali Ulvi Baba
Tarîk-i Bektâşiyye'den Ulvi Baba
Ali Ulvi Kurucu
Âlim Efendi
Manisa Müftüsü
Alvarlı Efe Hz.
Amasyalı Şeyh Nigâri
Amir Ateş
Amir Ateş
Amir Ateş
Antepli Mehmed Aydi Baba
Halveti Şabani
Aşık Niyazi
Aşık Paşa
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aslan Hepgür
Aslan Hepgür
Azmi Dede
B. Eskidemir
Bağdadi Hz. Edirneli Uşşâki Şeyhi
Balâheng Nûri Bey
Balat Şeyhi Kemal Efendi
Sümbülî
Barış Demir
Bayrami Şeyhi Himmet Efendi
Bedia Kirazoğlu
Bekir Dedeoğlu
Bekir Sıdkı Sezgin
Bektâşî Âşık Hıfzî
Beylikcizâde Ali Aşki Bey
Beyoğlu Müftüsü Tevfik Çapacı
Bezcizâde Muhyî Efendi
Halveti Bayramî
Bilge Özgen
Bolahenk Nuri Bey
Bosnavi Hasan Kâimî Efendi
Halveti Kadiri - Bosna Sinanoğlu Tekkesi Şeyhi
Buhurizâde Itri Efendi
Burhan Sadık Yalçın
Bursalı Mehmed Tahir Efendi Hz.
Büyük Hafız Kemal Efendi
Cahidi Sultan
Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi
Çellist Murat Süngü
Cemalî K.s
Cihangirli Ahmed Efendi
Cinuçen Tanrıkorur
Danişî Ali İlmi Dede
Lefkoşa - Kudüs Mevlevihanesi Şeyhi
Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)
Derviş Aslan
Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Trt İstanbul Ve Kültür Turz. Bak. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Emekli Sanatçısı
Derviş Musa Dede
Derviş Sadık Halveti
Derviş Yunus
Dimışki Hz.
Dimışki Hz.
Doğan Ergin
Dr. Abdullah Uysal
Dr. Alaeddin Yavaşça
Dr. Cahid Öney
Dr. Mehmed Gülâl
Dr. Turgut Tokaç
Dr. Türkan Alvan
Dr. Ziyâ Cemâl Büyükaksoy
Dr.Abdullah Uysal
Draman Zakiri Şeyh Ahmed
Dursun Çakmak
Ebu'l Hamis
Ebûbekir Kâni Efendi
Mevlevi
Edirneli Salihzâde Efendi
Ekrem Karadeniz
Ekrem Kılıç
el-Hac Abdurrahman Hilmi Efendi Cerrahi
El-hâc Muhammed Perişan Baba
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Emin Ongan
Emir Sultan Hz.
Emrah
Kadiri Nakşi
Enderunî Hafız Hüsnü Efendi
Enes Ergür
Eray Mescioğlu
Erdinç Çelikkol
Erol Başaran
Ertuğrul İnanç
Erzurumlu Aşık
Kâdirî Nakşî
Es'ad Erbilî Hz.
Eyüp Hatîbi Âşık Ahmed Efendi
Eyyûbi Ali Rıza Bey
Eyyûbî Ali Rıza Şengel
Eyyubi Işıksal
Eyyûbi Mehmed Efendi
Sertarikzâde Dergâhı Zakirbaşısı
Fasih Dede Hz.
Fazlî
Fecrî
Fehmi
Fehmi Tokay
Fethüddîn Ahmed Efendi
Fevzî
Fevzi Halıcı
Fuzûli
Galib Çolakoğlu
Gazâli
Genc Abdal
Gökhan Yücel
Gülaboğlu Muhammed Askerî Hz.
Halveti Şeyhi - Afyon
Güldeniz Ekmen Ağiş
Günay Uysal
Gürsel Koçak
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Hacı Arif Bey
Hacı Bayrâm-ı Velî
Bayramiyye Tarikatının Kurucusu.
Hacı Faik Bey
Sâdi Dervişi
Hacı Hafız Zeki Altun
Hacı Hasan Hilmi
Tokatlı Nakşi Hulefası
Hacı Haşim Bey
Hacı Hüseyin Efendi
Gedai Erzurum Nakşi (alvarlı Efe Hz.lerinin Peder-i Alileri)
Hacı Kamil Dürüst
Hacı Kişi
Hacı Kişi
Hacı Nâzif Bey
Hacı Ramazan Efendi
Hafız Adem Tay
Hafız Ahmed Irsoy
Hafız Emin Işık Efendi
Mevlevi Şeyhi
Hafız İsmail Efendi
Hafız Kumral/Hafız Post ?
Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Hafız Murat Taştekin
Hafız Neyzen H. Osman Paçaoğlu
Hafız Nezih Tolan
Hafız Post
Hafız Şevket Efendi
Süleymaniye Cami-i Şerifi Müezzinbaşısı
Hafız Tevfik Bey
Hafız Tevfik Çapacı
Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy
Hakkı (k.s.)
Hakkı Efendi
Hakkı Efendi
Halil Çay
Halilezen Oktay Özerden
Hamdi
Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Hasan Adlî Efendi Sünbüli
Hasan Basri Taptık Baba
Uşşâki-i̇rşâdi / Bektaşi 1874 - 1949
Hasan Fehmî Hazretleri
Hasan Hilmi Efendi
Kıbrıs Müftüsü - Mevlevi Dervişi - 2. Mahmud Han Tarafından İstanbul'a Davet Edilerek Kıbrıs Esnaf Teşkilatında Yirmi Yıl Şeyh-i Seb'alık Yapmıştır. Ömrünün Tamamını Kıbrıs'taki Yetim Çocuklara Hizmetle Geçirdi.
Hasan Nazif Dede Efendi
Beşiktaş Mevlevihânesi Şeyhi
Hasan Şanlıtürk
Hasan Sevil
Hassan Bin Sabit Hz.
Hatayî (şah İsmail)
Hatib Zakiri Hasan Efendi
Hatûniye Dergâhı Şeyhi Rızâ Efendi
Hayâli
Hayati Günyeli
Haydar Akdemir
Hilmi Dede (bektaşi)
Gözcü Baba Bektaşi Tekkesi Şeyhi
Himmetzâde Abdullah Hz.
Himmetzâde Abdüşşekur
Hızır Hadî Dede
Hobcuzâde Hafız Şakir
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Fehmi Efendi
Hoca Râkım Efendi (Elkutlu)
Hopçuzâde Şâkir Efendi
Hulûsi Gökmen
Hüsam Dede
Hüsâmi Hz.
Hüseyin Baba
Karaağaç Şeyhi
Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hz.
Bahariye Mevlevihânesi Şeyhi
Hüseyin Sadeddin Arel
Hüseyin Sebilci
Sultanahmed Görünmez Mah. İmamı Nuri Efendinin Oğlu
Hüseyin Sîret Efendi
Hüseyin Tolan
Hüsnü Sarıer
Hz Pir Yusuf Sünbül Sinan Ks
Hz. Bilal Habeşi (r.a)
Hz. Nasûhî
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Sivasi Halveti
Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Cemâleddin-i Halveti
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir İbrahim Gülşeni
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Hz. Pir Mevlânâ Hâlid
Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
Halvetiyye-ramazâniyye Tarikatının Cerrâhiyye Kolunun Kurucusu.
Hz. Sâfi
Hz. Selâmî
Hz. Üftâde
Hz. Visâli
İbn'ul-Emin Mahmud Kemal İnal
İbrahim Ağa
Şâbânî Nasûhi
İbrahim Edhem Hazretleri
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Nakşî Efendi
İbrahim Şinasi Efendi
İbrahim Tennuri
İbrahim Yürtören
İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak
İmam Busurî
İsa Mahvî Efendi
İsmail Baha Sürelsan
İsmail Hakkı Bey
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Erzurûmî
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Cerrahî Şeyhi Rızâeddin Yaşar Efendi Halifesi Mürefte Duyûn-u Umumi Baş Katibi Tekirdağ Mürefte Cerrahi Dergahı Şeyhi
İsmet Bora Binatlı
İssa Nessim Enver
İzmirli Hacı Mehmed Efendi
İzzeddin Hümâyi Bey
İzzettin Özdem
Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi
Kâhyazâde Arif Efendi
Kalburcuzâde Zakir Hacı Mehmed Efendi
Kanuni İbrahim Efendi
Kanuni Mustafa Efendi
Kanûni Sultan Süleyman Han Hz.
Muhibbi
Kanuni Talha Efendi
Kanuni Turgut Özüfler
Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey
Nazım Kıbrısi'nin Dedesi - Lefkoşa Mevlevi Şeyhi Saffet Dede(v. 1893)'nin Dervişi - Lefkoşa Şeriye Mahkemesi Katibi - Mevlevi
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Neyzen, Hattat, Nakşibendi
Kâzım Baba
Kâzım Efendi
Kâzım Paşa
Divan-ı Harb Daimi Üyesi Celveti Bedevi Halifesi
Kelâmi Mustafa Efendi
Odabaşı Dergahı Şeyhi
Kemal Edib Kürkçüoğlu
Kemal Gürses
Kemani Aydın Efendi
Kemani Seyithan Güzel
Kemençevi Memduh Yalvaç
Kenan Aşki
Kenan Rıfaî Hz.
D. Selanik - V. İstanbul
Kenzî
Keşanlı Süleyman Zâtî Celveti
İsmail Hakkı Bursevi Halifesi
Kıbrıslı Âşık Kenzî
Bektaşi - Vefatı 1255/1839 Edirne
Kıbrıslı Hasan Nesîb Efendi
Kırımlı Molla Medmed
Kudümzen Necdet Tanlak
Kul Nesimi
Kul Yusuf
Kuloğlu
Kutbi Dede
Kutbüddin Efendi (Kocamustafa Şeyhi)
Lâmekânî
Lâtif Ağa
Leylâ Hanım
Türk Mûsikisi Bestekârı, Şair.
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Lütfü Alacalar
M. İhsan Özer
Mahmut Bilki
Matlûbe Helvayi Bacı
Hazreti Pir Hüsameddin Uşşaki'nin Muhterem Eşleri
Mehmed Akif Ersoy
Mehmed Emin Çakıroğlu
Mehmed Kemeroğlu (Amasya Dâr'ul-Hilâfet'ül-Aliyye Medresesi İlâhî Muallimi)
Mehmed Kemiksiz
Mehmed Nasuhi Efendi
Halveti-şabanî-nasûhi Piri
Mehmed Raci Efendi
Kıbrıs Müftüsü
Mehmet Turan Yarar
Memduh Cumhur
Metin Alkanlı
Meydancık İmamı Hafız Efendi
Zakir Hafız
Mihrabî
Mirâtî
Misafir
Molla Câmi Hz.
Muallim İsmail Hakkı
Muallim Kâzım Uz
Muallim Nâci Bey
Muammer Dede (Muammer Bender Baba)
Müctebâ Ramazanoğlu
Muhammed Sıddık Efendi
Muhammediyeci Mustafa Efendi
Muhyiddin Üftade Hz.
Mukaddes Çıtlak
Münir Baba
Munir Nureddin Selçuk
Murat Şâhin
Mürid
Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Mustafa Batuhan (Medhi)
Mustafa Düzgünman
Mustafa Düzgünman
Mustafa Hakan Alvan
Mustafa Nafiz Irmak
Mustafa Resmî Ahî Hz.
Kadîriliğin 'resmîyye' Kolu Pîri - Kıbrıs / Magosa
Mustafâ Tatcı
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.
Mustafacan Olgun
Müştak Baba
Musullu Hafız Osman
Nâim İlgün Soysev
Naimî
Nakşi (k.s.) Hz.
Nakşi Akkırman
Nalçacı Şeyhi İhsan Efendi
Nâmî
Nâyi Ali Rıza Bey
Nâyi Osman Dede
Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Nazmî
Necdet Tanlak
Necef Efendi
Nejat Tezcan
Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Neyzen Erdoğan Köroğlu
Neyzen Furkan Topçu
Neyzen Hakan Alvan
Neyzen Hakan Alvan
Neyzen Hakan Alvan
Neyzen Hakan Alvan
Neyzen Hamamî Osman Bey
Neyzen İ. Sâfa Botsalı
Neyzen Melih Berse
Neyzen Necib Dede
Neyzen Orçun Güneşer
Neyzen Osman Bey
Neyzen Şaban Keşkeş
Neyzen Süleyman Ergüner
Neyzen Tevfik
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Nizameddin Yıldırım
Nuktî
Nûri
Nuri Baş
Nuri Baş
Nüzûli Mustafa Hâlveti Efendi
Ömer Kalafat
Ömer Ruşeni Hz.
Halveti
Osman Erdiren
Osman Hulüsi Darendevi Hz.
Nakşi Şeyhi
Osman Husûsi Efendi
Osmân Kemâli Hz.
Osman Kenarda
Özata Ayan
Özden
Pir Mehmed Azmi
Müderris - Kıbrıs Vergi Sorumlusu
Pir Sultan Abdal
Piyanist Mimar Esad Efendi
Pınar Köksal
Prof. Dr. Şahin Uçar
Prof. Dr. Selahaddin İçli
Prof. Süheyl Ünver
Şabani - Kuşadavi
Prof.Dr. Şahin Uçar
Prof.Dr. Selahaddin İçli
Rahmi Efendi
Rakım Elkutlu
İzmir Hisar Cami İmamı - Rifai Mevlevi
Rasim Efendi
Rebâbi Dinçer Dalkılıç
Rebâbî Enes Durceylan
Recai Efendi
Reşad Sakarya
Reşat Özpirinçci
Rifai Şeyhi Haydar Efendi
Edirneli
Rifat Bey
Rıf'at Bey
Sermüezzin Mevlevi
Rıfat Varol
Rıza Tevfik Bölükbaşı (Bektâşî)
Sabâ Nefese Giydirme
Şabani K.s.
Sâbit
Sadeddin Heper
Sadeddin Kaynak
Sadettin Arel
Sadettin Kaynak
Sadık Efendi
Eskişehir Halveti Şeyhi
Safer Hoca
Saffet
Şah Hatayî
Sahâbeden Bir Zât Tarafından Hz.Peygamber'in Huzurunda Okunan Nutkun Tercümesi
Sahvî Hz.
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Salih Zeki (Arif Ataergin)
Sami Derintuna
Sami Savni Özer
Samih Rifat Bey
Bektaşi Dervişi - Trabzon Valisi, Gazeteci
Santûrî Hoca Ethem Efendi
Sarban Ahmet Efendi
Sefil Abdal
Şehzâde Mehmed Seyfeddin Efendi
Seyfeddin Osmanoğlu
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Selâmi Bertuğ
Selâmi Mustafa Efendi
Selanikli Şevket Bey
Şem'i Mevlevi
Konyalı Aşık
Şems-i Tebrizî
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şeref Hanım
Sermüezzin Baha Bey
Sermüezzin Rifat Bey
Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti
Şeyh Ahmet Efendi
Halveti
Şeyh Atıf Efendi
Cerrahi Şeyhi
Şeyh Behçet Efendi
Şeyh Cemâlî Halvetî
Şeyh Edhem Efendi
Şeyh Esad Erbilî
Şeyh Eşref-i Sanî Hz.
Bursa Eşrefzâde Kâdiri Dergâhı Şeyhi
Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
Galata Mevlevihanesi Şeyhi Esad Galip Dede Efendi Hazretleri
Şeyh Hacı Ethem Efendi
Kadiri
Şeyh Hafız Salih Baba Hz.
Eyüp Karyağdı Baba Bektaşi Tekkesi Şeyhi (cami İmamı)
Şeyh Hâlis Efendi
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Üsküdar Çarşamba Rıfai Tekkesi Şeyhi
Şeyh Hüseyin Efendi
Tabakhâne Şeyhi
Şeyh Hüseyin Şemsi Güneren
Şeyh Kamil Efendi
Şeyh Kanunî Şerif Dedeoğlu
Şeyh Kaygulu Halil Efendi
Bursa Kaygulu Dergâhı Şeyhi
Şeyh Kerameddin Efendi Hz.
Şeyh Mehmed Efendi
Sertarikzade Dergahı Şeyhi
Şeyh Mehmed Kadiri
Şeyh Mehmed Muhyeddin Efendi
Şeyh Mehmed Şemseddin Efendi
Şeyh Mehmed Yaşar Efendi Hz.
Hâlvetî Cerrâhi
Şeyh Mes'ud Efendi
Şeyh Mesut Efendi
Şeyh Muhammed Es'ad Erbilî
Şeyh Muhtar Efendi
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Şeyh Muslihuddin Mustafa İbnülvefâ
Şeyh Nûri Efendi
Şeyh Nusret Tura Efendi
Şeyh Hazmi Efendi Ül-uşşaki'nin Halifesi
Şeyh Nüzûli Efendi
Halveti
Şeyh Ömer Fuâd Efendi
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Şeyh Sadeddin Rifat
Şeyh Sadi Efendi
Şeyh Said Özok Efendi
Şeyh Sâmi Efendi
Şeyh Selâmî Efendi
Şeyh Şemseddin Mısrî-i Halvetî
Şeyh Sinan Efendi
Şeyh Sırri Efendi
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
Şeyh Süleyman Efendi (Kadiri)
Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.
Hanya (girit) Mevlevihanesi İlk Şeyhi
Şeyh Sultan Mehmed Hz
Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
Cerrahi Hz.
Şeyh Zekâi Efendi
Şabanî - Sinânî
Seyithan Güzel
Seyrânî
Seyyid Abdülkadir Töre
Seyyid Ahmet Bedevi
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Sabri Şemi
Şikârizade Ahmed Efendi
Sinan Ümmi Hz.
Şirügani
Siyahî Mustafa Dede
Lefkoşa Mevlevihânesi Postnişini
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıdkı Baba
Süleyman Çelebi
Süleyman Nahîfi Hz.
Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi
Sultan 3. Selim Han
Sultan Divâni
Mehmed Çelebi Afyon Mevlevihanesi Şeyhi
Sultan I. Mahmud (Sebkati)
Sultan II. Mahmud (Adlî)
Sultan III. Murad (Murâd-ı Sâlis/Murâdî)
Şumnulu Osman Fazli Efendi
Celveti Şeyhi Atpazar Şeyhi
Sünbülî Fahrî Efendi
Suriyeli Zat
Sütcüzade Hafız Mehmed Efendi
Sûzî Efendi
Tahir Karagöz
Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)
Talat Bey
Tâlib (Şeyh Mehmed Efendi)
Tanburi Aziz Bey
Tanbûri Ali Efendi Zâde Tanbûri Aziz Mahmud Bey
Tanbûri Enes Üstün
Tanbûri Mehmet Bey
Tanbûri Muaz Ceyhan
Tanbûri Oğuz Efendi
Tanbûrî Oktay Dedeoğlu
Tanbûri Sadun Aksüt
Taşkın Savaş
Tekin Para
Tekin Uğurel
Tevfik Çapacıoğlu
Tolga Bektaş
Trakya Bektaşileri
Turhan Toper
Udi Bekir Efendi
Udi İbrahim Kararoğlu
Udi Levent Kaya
Udi Metin Özden
Ümmi Sinan
Ünal Ensari
Urfalı Mehmed Şevket
Urfalı Nabi Hz.
Üsküdarlı Ahs
Veled Çelebi (i̇zbudak)
Yahya Efendi
Yahya Nazim Çelebi
Mevlevi
Yahya Soyyiğit
Yakup Gören
Yakupzâde Şeyh Mehmed Efendi
Yalçın Tura
Yaman Dede
Yavuz Sultan Selim Han
Yeniköylü Hadi Bey
Yeniköylü Hasan Efendi
Yılmaz Çiçek
Yılmaz Çiçek
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yusuf
Yusuf Bey
Yusuf Çelebi
Tiznâm
Yusuf Ömürlü
Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.)
Yusufzâde Abdullah Efendi (Hilmî)
Zâkir Âsım Efendi (Zekî)
Zâtî
Zekai Dede Efendi
Mevlevi
Zeki Atkoşar
Zeyneb Hanım
Ziver Paşa

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı