Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Konum bilgisi:

(Celveti Pîrî)

Benim Maksûdum Alemde Değildir Lâkin İlla Hû
Olmayıcak Senden Atâ
Ey Vahid-ü Ferd-ü Samed Senden Meded
Aşıklar Sadıklar İşitmiş Olun
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Buyruğun Tut Rahman'ın
Mevlam Senin Aşıkların Devran İderler Hû İle
Hakk'dan Özge Nesne Yoktur Gayrıdan Ümmidi Kes
Yâr İle Etdiğin Ahdi Unutma
Neyleyeyim Dünyâyı Bana Allah'ım Gerek
Bahar Oldu Yine Açıldı Güller
Nur İle Doldu Yine Kevn-ü Mekan
Kudümun Rahmeti Zevku Safâdır Yâ Resulallah
Halas Et Kalbimiz Hubb-i Sivadan
Buyruk Senin Ferman Senin
Bana Bu Ten Gerekmez
Açıldı Çün Bezm-i Elest
İsteyen Yarin Hak İder Varın
Lütfeyleyip Bir Kez Nazar Eylerse
Yeter Oldum Fena Bağında Nalan
Aç Gözün Gafletden Uyan İbadet Eyle Her Zaman
Münâdîler Nidâ Eyler
Nefse Uyup Rah-ı Hakdan Taşra Çıkmak Yol Mudur
Aşkın Dadı Gönlümde
Tecelli-i Cemal İster Gönül
Hakdan Özge Nesne Yokdur Gayrıdan Ümmidi Kes
Ey Gönül Şol Şah-ı Âlişanı Gör
Cenab-ı Pâkine Lâyık Âmel Yok
Gördünse Cânân İllerin
Medhini Oku Yare Koymaya Seni Nare
Hakk'ı Koyup Bâtıla Meyl U Muhabbet Neden?
Gülistânda Gülü Hândân Eden Dost
Ey Tâlib-i Didâr Olan Gel Hakk'a Pervâz Edelim
Behey Bülbül Nedir Feryâd
İşitdinse Nidâ-yı Hakk Gel Allah'a Gel Allah'a
Bağ-ı Aşkın Andelîbi Hazret-i Üftâde'dir
Tahkîk Eder Tasdîkini İmâna Ermek İsteyen
Senden Atâ Senden Kerem
Zât-ı Hak'ta Mahremi İrfan Olan Anlar Bizi
Bizi İnsan Eden Sensin Şükür Ya Rabbi
İki Cihân Sultânının Doğduğu Ay Geldi Yine
Erişti Hicrânın Demi (Ramazan)
Tecelli-i Cemâl İster Gönül Eğlenmez Eğlenmez
Nefy Etmeye Ağyarı
Ol Ey Hüdâyî Subh u Şâm
Yeter Dost Meclisinde Keşf-i Râz Et
Tahkîk Eder Tasdîkini
Ey Tâlib-i Dîdâr Olan Gel Hakk'a Pervâz Edelim
Behey Bülbül Nedir Feryâd
Gelin Diyelim Şevk İle La İlâhe İllallah
Ârif Ol Âyine-i İnsâna Bak
Habibullah Cihana Can Değil Mi
Cenân-ı Pâkine Lâyık Amel Yok
Kuldan Sana Lâyık N'ola
Kuldan Sana Lâyık N'ola
Kuldan Sana Lâyık N'ola
Müsahhar Emrine Hep Cümle Eşyâ
Tecellî-i Cemâl İster Gönül Eğlenmez Eğlenmez
Erişti Hicrânın Demi
Behey Bülbül Nedir Feryâd

Kudümun Rahmeti Zevku Safâdır Yâ Resulallah

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Mevlam Senin Aşıkların Devran İderler Hû İle

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Güncellemeler - Talepler