Açıldı Çün Bezm-i Elest

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Açıldı çün bezm-i elest
Devr eyledi peymânesi
Andan içenler oldu mest
Ayılmadı mestânesi

Ol bâdeden kim nûş ider
İçdiği dem serhôş ider
Deryâ gibi ol cûş ider
Esrük olur dîvânesi

Savm-ı sivâyı kim tutar
Iyd-i visâle ol yeter
Bülbül gibi dâim öter
Gülşen olur kâşânesi

Bayrâma ol âşık irer
Kim Hak cemâlini görer
Dost bezminin zevkin sürer
Pür-nûr olur dil-hânesi

Aç gözünü Hak ile bak
Oku Hüdâyî'den sebak
Kâmil olurmuş ehli-i Hak
Doğmazdan evvel ânesi

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/04/acildi-cun-bezmi-elest.html

Güncellemeler - Talepler