Kudümun Rahmeti Zevku Safâdır Yâ Resulallah

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu sayfada Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi tarafından kaleme alınan Kudümun Rahmeti Zevku Safâdır Yâ Resulallah nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Kudûmün rahmet ü zevk ü safâdır yâ Resûlallah
Zuhûrun derd-i uşşâka devâdır yâ Resûlallah

Nebî idin dahi Âdem dururken mâ' vü tîn içre
İmâm-ı enbiyâ olsan revâdır yâ Resûlallah

Kemâli zümre-i kümmel senin nûrunla bulmuşdur
Vücûdun mazhar-ı tâmm-ı Hudâ'dır yâ Resûlallah

Seninle erdiler zâta dahi envâ'-ı lezzâta
İşin erbâb-ı hâcâta 'atâdır yâ Resûlallah

Hüdâyî'ye şefâ'at kıl eğer zâhir eğer bâtın
Kapuna intisâb etmiş gedâdır yâ Resûlallah

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/01/kudumun-rahmet-u-zevk-u-safadir-ya-resulallah.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acem Hafız Post 3
Çargâh Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 3