Çargâh Tevşih

Kudümun Rahmeti Zevku Safâdır Yâ Resulallah

Bestekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Kudûmün rahmet ü zevk ü safâdır yâ Resûlallah
Zuhûrun derd-i uşşâka devâdır yâ Resûlallah

Nebî idin dahi Âdem dururken mâ' vü tîn içre
İmâm-ı enbiyâ olsan revâdır yâ Resûlallah

Kemâli zümre-i kümmel senin nûrunla bulmuşdur
Vücûdun mazhar-ı tâmm-ı Hudâ'dır yâ Resûlallah

Seninle erdiler zâta dahi envâ'-ı lezzâta
İşin erbâb-ı hâcâta 'atâdır yâ Resûlallah

Hüdâyî'ye şefâ'at kıl eğer zâhir eğer bâtın
Kapuna intisâb etmiş gedâdır yâ Resûlallah

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/01/kudumun-rahmet-u-zevk-u-safadir-ya-resulallah.html