Hakk'dan Özge Nesne Yoktur Gayrıdan Ümmidi Kes

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Hakk'dan özge nesne yokdur gayrıdan ümmîdi kes
Aç gözün merdâne bak Allah bes bâkî heves

Kande akl-ı kâsırın kande hayâl-i vasl-ı dost
Hiç Ankâ'yı şikâr etmek ola mı bir meges

Mâye-i ömrü yeter ednâya harc ettiğin zaman
Matlab-ı a'lâyı bulmak kasdın eyle her nefes

Ey hevâ-yı nefse düşmüş gaflet ehli derd-mend
Tut elin bir kâmilin bulmak dilersen dest-res

Bahr-ı irfânda yedi deryâ değil bir katraca
Kande kaldı ey Hüdâyî Nil ü Ceyhûn u Ares

Bestekârı: Hafız Post
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı