Bahar Oldu Yine Açıldı Güller

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu sayfada Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi tarafından kaleme alınan Bahar Oldu Yine Açıldı Güller nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bahâr oldu yine açıldı güller
Murâda bülbül erdiği zamândır
Safâ buldu ferahnâk oldu diller
Sanasın dağlar u bâğlar cinândır

Saçıldı âb-ı rahmet kâinâta
Hayât erişdi eşcâr ü nebâta
Yetişdi her biri tâze hayâta
Basîret ehline günden 'ayândır

Ademden geldi her biri vücûda
Müsebbih hem kıyâm eyler sücûda
Nihâyet yok 'atâ vü fazl-ı cûda
Hudâ'nın zât-ı pâkinden nişândır

Hüdâyî lutf-ı Hakk'ı fikr edegör
Kemâl-i fazlına hem şükr edegör
Hudâ'yı cân ü dilden zikr edegör
Ki zikr-i Hakk hayât-ı câvidândır

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Ferahnâk Cinuçen Tanrıkorur 1