Ferahnâk İlâhi

Bahar Oldu Yine Açıldı Güller

Bestekârı: Cinuçen Tanrıkorur

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bahâr oldu yine açıldı güller
Murâda bülbül erdiği zamândır
Safâ buldu ferahnâk oldu diller
Sanasın dağlar u bâğlar cinândır

Saçıldı âb-ı rahmet kâinâta
Hayât erişdi eşcâr ü nebâta
Yetişdi her biri tâze hayâta
Basîret ehline günden 'ayândır

Ademden geldi her biri vücûda
Müsebbih hem kıyâm eyler sücûda
Nihâyet yok 'atâ vü fazl-ı cûda
Hudâ'nın zât-ı pâkinden nişândır

Hüdâyî lutf-ı Hakk'ı fikr edegör
Kemâl-i fazlına hem şükr edegör
Hudâ'yı cân ü dilden zikr edegör
Ki zikr-i Hakk hayât-ı câvidândır