Çargâh İlâhi

Ey Cemalin Pertevendazı Semâvâtil Ulâ

Bestekârı: Kırımlı Molla Medmed

Güftekârı: Şumnulu Osman Fazli Efendi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey cemâlin pertev-endâz-ı semâvâti'l-'ulâ
V'ey ruhun mir'ât-ı vech-i enbiyâ vü evliyâ

'Âlem-i ma'nâda iken Hazret-i Âdem nebî
Sen şehin nûrunu halk etmiş idi ol zü'l-'atâ

Enbiyânın hâtemi olduğuna şâhid senin
Cebhe-i pâkinde olan nûrdur biri şehâ

Birisi mühr-i nübüvvet zahr-i pâkinde senin
Defter-i peygamberân imzâsın etmişdir Hudâ

Ümmetinden âciz ü ahkar bu Fadlî bendeni
Hem-harîm et zümre-i ebrâr ile tahte'l-livâ

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/12/ey-cemalin-pertev-endaz-semavatil-ula.html