Mahûr İlâhi, Sofyan

Gaflet İle Hakkı Buldum Diyenler

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gaflet ile Hakk'ı buldum diyenler
Er yarın Hakk dîvânında bell'olur
Âhiret tedârikin gördüm diyenler
Er yarın Hakk dîvânında bell'olur

Kiminin adı sôfî kiminin dervîş
Derviş isen kardaş hak yola çalış
Gizlice yollardan sen Hakk'a eriş
Er yarın Hakk dîvânında bell'olur

Devletlûyum deyû fakîre gülme
Gülüp denlu denlu kem nazar kılma
Ölüm vardır yâhû sen gâfil olma
Er yarın Hakk dîvânında bell'olur

Dervîş Yûnus söyler "kâlû belî"den
Nübüvvet Nebî'den mürüvvet Ali'den
Biz de bunu böyle gördük uludan
Er yarın Hakk dîvânında bell'olur

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/07/er-yarin-hakk-divaninda-belli-olur.html

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı