Segâh İlâhi, Ağırdüyek

Sünbüli Salatı

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: ?

Bu besteye ait nota kaydı bulunmamaktadır.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Allahümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âlihi ve sahbihî ve sellim

Eskiden Sünbülî Tekkelerinde "Evrad-ı Şerîf"den sonra, beste-i mahsûs ile okunan salâtdır... Bestekârı bilinmemektedir...Pek mânidâr hikâyesi şöyledir :

Rivâyete göre, Sünbül Sinan Hazretleri, mürşidi Cemâleddin Halvetî Hazretlerinin hac yolunda Hakk'a yürüdüğünü ve makâmını kendisine bıraktığını keşif yoluyla öğrenince, bu büyük mesûliyyet kendisinde bir haşyet hâli meydana getirmiş ve bu sebeble bir bostan dolabına girerek Resûl-i Ekrem Efendimizin rûhâniyyetinden istimdâd ederek salavât getirmeye başlamış. Ağır ağır dönmekte olan bostan dolabının ritmine uyarak okumaya devam ettikçe bu hâl üzerinden gitmiş. Bu hâlin ve hâtırânın bir yâdigârı olarak adına "Sünbülî Salâtı" denen bir beste-i mahsûs vaz' edilmiş ve asırlarca Sünbülî Tekkelerinde Evrâd-ı Şerîf'den sonra okunagelmişdir...

Diğer salatlar için : www.muzafferozak.com/salatlar.html

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı