Aldın'mı Safâ İle Musaffa Haberin Sen

Nutuk sahibi: Kenzî

ldın mı safâ ile musaffâ haberin sen
Ol nûr-i Hudâ vech-i mücellâ haberin sen

Her müddeîye sorma ki aşkdan haberi yok

Mecnûn'a suâl eyle o Leylâ haberin sen

Sevdâya düşüp yârini sahrâda arama

Cân ehline sor matlab-ı a'lâ haberin sen

Mahv eyledi hep vârını esrâr-ı "ene'l-hakk"

Mansûr'a suâl eyle o Mevlâ haberin sen

Ey Kenzî eğip boynunu pâyine yüzün sür

Sor şeyhin Alâeddîn'e Mevlâ haberin sen

Bestekârı: ?
Kayıtlar
Kayıtlar
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler