Derdi Hakka Talib Ol

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Derd-i Hakk’a tâlib ol dermâne erem dersen
Mihnetlere râgıb ol âsâna erem dersen

Aşk yolu belâlıdır her kârı cefâlıdır
Cânından ümmîdin kes cânâna erem dersen

Od yak sîneni çâk et su gibi özün pâk et
Yüzün yere sür hâk et ummâna erem dersen

Bu yolu bil andan gel deryâyı bul andan dal
Ka’rına erüp el sal dürr-i kâna erem dersen

Pîrinle olan ahdi güt nen var ise ko git
Bildiklerini terk et irfâna erem dersen

Sabretmede Eyyûb ol gam çekmede Yâ’kûb ol
Yûsuf gibi mahbûb ol Ken’ân'a erem dersen

Terk et kuru da'vâyı hem 'ucb ile riyâyı
Mısrî ko o sevdâyı Sübhân’a erem dersen

Güncellemeler - Talepler