Dervişim Deyip De Dergâha Geldin

Nutuk sahibi: ?

Dervişim deyip de dergâha geldin
Nefsini kapuda koyabildin mi?
Bu edep meydânı erkândır dedin
Erkânın sırrına varabildin mi?

Varlığı yokluğu bir hâl eyleyip
Yâş ile kuruyu bir dal eyleyip
Dilini tutuben hem lâl eyleyip
Mürşide kulağın verebildin mi?

Hakîkat yoludur doğruluk gerek
Yalanı terk edip cehd ile emek
Âl-i Muhammed'den muhabbet gerek
Cür'a-yı sâfîden içebildin mi?

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler