Vaslın Bana Hayat Verir Firkatin Memât

Güftekârı: Fuzûli

Bu sayfada Fuzûli tarafından kaleme alınan Vaslın Bana Hayat Verir Firkatin Memât nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Vaslın bana hayât verir firkatin memât
Sübhâne hâlikî halaka’l-mevte ve’l hayât

Hicrânına tehammül iden vaslını bulur
Tûbâ li men yüsâ'idühü's-sabru ve's-sebât

Mihrindir iktinâ-i mekâsıd vesîlesi
Mâ şâe men erâde bihi'l fevze ve'n-necât

Dökmüş riyâz-ı tab'ıma bârân-ı şevkini
Men enzele'l miyâhe ve ahyâ bihe'n-nebât

Hakk âferînişe sebeb etdi vücûdunu
Evcebte bi'z zuhûri zuhûre'l mükevvenât

İzîd serîr-i hüsne seni kıldı pâdişâh
A'lâ kemâli zâtike fî ahseni's sıfât

Kıldın edâ-yı na't Fuzûlî tamâm kıl
Kemmeltü bi's-selâmi ve temmettü bi's salât

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/05/vasln-bana-hayat-verir-firkatin-memat.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam Musullu Hafız Osman 2