Vaslın Bana Hayat Verir Firkatin Memât

Güftekârı: Fuzûli

Bu sayfada Fuzûli tarafından kaleme alınan Vaslın Bana Hayat Verir Firkatin Memât nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Vaslın bana hayât verir firkatin memât
Sübhâne hâlikî halaka’l-mevte ve’l hayât

Hicrânına tehammül iden vaslını bulur
Tûbâ li men yüsâ'idühü's-sabru ve's-sebât

Mihrindir iktinâ-i mekâsıd vesîlesi
Mâ şâe men erâde bihi'l fevze ve'n-necât

Dökmüş riyâz-ı tab'ıma bârân-ı şevkini
Men enzele'l miyâhe ve ahyâ bihe'n-nebât

Hakk âferînişe sebeb etdi vücûdunu
Evcebte bi'z zuhûri zuhûre'l mükevvenât

İzîd serîr-i hüsne seni kıldı pâdişâh
A'lâ kemâli zâtike fî ahseni's sıfât

Kıldın edâ-yı na't Fuzûlî tamâm kıl
Kemmeltü bi's-selâmi ve temmettü bi's salât

Açıklaması:

Sana kavuşmak bana hayat verir, senden ayrılmak ise benim için ölüm demekdir. Hayâtı ve ölümü yaradan yaradıcımız Allah noksandan münezzehdir.

Ayrılığına sabreden ona kavuşur, sabır ve sebât ile yardım bekleyen kişiye ne mutlu...

Maksadlara seninle erişilir, fevz ve kurtuluş ancak seninle mümkün olur.

Gökden yağmur indirip ölü toprağı dirilten Allah, benim gönül bahçeme de O'nun muhabbet yağmurlarını yağdırdı.

Allah senin varlığını kaînâtın varlığına sebeb kıldı, bu mükevvenâtın varlığına sebeb sen oldun.

Allah güzellikde seni herkesden üstün kıldı, öyle ki zâtını mükemmel sıfatlarını da en güzel sıfatlar kıldı.

Ey Fuzûlî, mâdem ki Resûlullah'a bir medhiyye yazdın öyleyse onu salât ü selâm ile tamamla.

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/05/vasln-bana-hayat-verir-firkatin-memat.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam Musullu Hafız Osman 3