Hicâz İlâhi, Devr-i Hindî

Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn

Bestekârı: Eyyûbi Ali Rıza Bey

Nutuk sahibi: Kâhyazâde Arif Efendi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Kurretü'l ayn-i Habib-i Kibriyâ'sın ya Hüseyn
Nûr-i çeşm-i Şah-ı merdan Mürtezâ'sın yâ Hüseyn

Hem ciğerpare-i Zehrâ, Fatıma Hayrünnisâ
Ehl-i Beyt-i Müctebâ Al-i Abâ'sın yâ Hüseyn

Sana gülle dokunan ümmid eder mi mağfiret
Gonca-i gülşen seray-i Mustafa'sın yâ Hüseyn

Ehl-i mahşer dest-i Hayder'den içerken kevseri
Sen susuzlukla Şehid-i Kerbela'sın yâ Hüseyn

Vâlidin şanında dendi 'La fetâ illa Ali'
Mazhar-ı sırr-ı etemm-i 'La fetâ'sınyâ Hüseyn

Halkan ve hulkan müşabihsin Resulullah'a sen
Nâzenin-i enbiya ü evliyâsın yâ Hüseyn

Seyyid-i Şûbban-ı cennet dendi şânında senin
Pişivay-ı etkıyâ vü asfiyâsın yâ Hüseyn

Sad hezârân lânet olsun ol yezidin cânına
Nice kasd etti sana nûr-i Hûda'sınyâ Hüseyn

Kıl şefaat Ârif'e ceddin Muhammed aşkına
Arsa-i mahşerde makbul-er-recâsın yâ Hüseyn

https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/10/kurretul-ayn-i-habib-i-kibriyasn-ya.html

Güncellemeler - Talepler