Hicâz İlâhi, Sofyan

Mirâc'a Çıkınca Ahmed-i Muhtâr

Bestekârı: Enes Ergür

Nutuk sahibi: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Mi'râca çıkınca Ahmed-i Muhtâr
Cebrâîl önünce rehber dediler
Aliyye'l Mürtezâ Hayder-i Kerrâr
Bir ismi de sâki-i kevser dediler

Hasan Hulki'r-Rızâ geldi pîşvâ
Hüseyn Şehîd-i Deşt-i Kerbelâ
Râh-ı hakîkatı eyleyen ifşâ
Erenler yolunda server dediler

Ma'sûm-i pâk İmâm Zeyne'l-âbidîn
Bâkır'ın nûrundan pür oldu zemîn
Mihrâb-ı tarîkat hem kıble-i dîn
Rûy-i hakîkatde Câ'fer dediler

Mûsâ-i Kâzım'dır hüccet ü burhân
Aliyye'l Mûse'r-Rızâ Şâh-ı Horasân
Takî bâ Nakî dilde nümâyân
Birine Hasanü'l Askerî dediler

Bu Fahrî ider gelmişiz bunda
İmâm-ı Mehdî'ye olmuşuz bende
Şâhım Ali'dir mahşer yerinde
Muhib bendelere yâver dediler

MuzafferOzak.com - https://www.muzafferozak.com/fahreddin-efendi-eserler.html

Güncellemeler - Talepler