Hicâz Niyaz, Sofyan

Muhammed'dir Cemal-i Hakk'a Mirat

Bestekârı: Enes Ergür

Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Muhammed'dir cemâl-i Hakk'a mir'ât
Muhammed'den göründü kendi bizzat

Muhammed'den vücûda geldi ekvân
Muhammed râî vü mer'î vü mir'ât

Göründü çün sıfât-ı bî-çün iken ol
Nice derk ide derrâk ânı heyhât

Muhammed şerhidir enfüs ü âfâk
Anı cümle beyân eyler rivâyât

Sezayî cem' olur Ahmed'de cümle
Ne kim vardır bidâyât ü nihâyât

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/07/muhammeddir-cemal-i-hakka-mirat.html

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler