Pençgâh Tevşih

Merhaba Ey Şule-i Ayine-i Sırrı Hüdâ

Bestekârı: Yusuf Çelebi

Güftekârı: Nakşi (k.s.) Hz.

PAYLAŞ:

Bu besteye ait nota kaydı bulunmamaktadır.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Merhabâ ey şu'le-i âyine-i sırr-ı Hudâ
Merhabâ ey şâhid-i dîdâr-ı maksûdü'l-verâ
Merhabâ ey mazhar-ı feyz-i Cenâb-i Kibriyâ
Merhabâ ey nâm ü şânıdır Muhammed Mustafâ

Sidreden teşrîfini tebşîr edip peyk-i Celîl
Şânına bu dört kitâb oldu serâhatle delîl
Cedd-i pâkindir Halîlullah eu hûb u cemîl
Merhabâ ey kurratü'l ayn-i cemî'-i enbiyâ

Âh Nakşî bendeni ser-defter-i uşşâk kıl 
Âstanında cemâlin şem'ine müştâk kıl 
Sırrını göster visâlin bezmine ilhâk kıl
Merhabâ ey âlim-i esrâr-ı gayb-ı mâverâ

https://soundcloud.com/www-muzafferozak-com/merhaba-ey-sule-i-ayine-i-sirr-i-huda-rast-tevsih