Rast İlâhi, Sofyan

Ey Aşık-ı Dildâde

Bestekârı: Sadık Efendi

Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey âşık-ı dildâde gel nûş idelim bâde
Bir bâde gerek ammâ kim içile me'vâde

Sâkîsi ola Mevlâ akdâhı anın esmâ
Bir kez nûş iden kat'â gam görmeye dünyâde

Bir kez içen âşıkdır yolunda hem sâdıkdır
Aşk öğrete lâyıkdır Mecnûn ile Ferhâd'e

Ol câma olan tâlib cân ile ola râgıb
Nefsine ola gâlib dil bağlaya üstâde

Nûş eyleyen ol câmdan subhu ne bilir şâmdan
Ta'lîm-i cünûn eyler Mecnûn ile Ferhâd'e

İşit bu Sezâî'den ne gördü Fenâî'den
Dost vechini gösterdi mir'ât-ı mücellâde

Nakarat:
Can Allah Canan Allah Canlar sana kurban Allah
Hay kalbi zikrullah La ilahe illallah Muhammed-ur-Resulullah

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/04/ey-asiki-dildade.html

Güncellemeler - Talepler