Beyâtîaraban İlâhi, Düyek

Gönül Mazhardır Envarı Cemale

Bestekârı: Enderunî Hafız Hüsnü Efendi

Nutuk sahibi: Hz. Nasûhî

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gönül mazhardır envâr-ı cemâle
Gönül güldür gönül güldür cemâle
Hudâ yakmaz anı nâr-ı celâle
Gönül güldür gönül güldür cemâle
 
Gönüldür pîşüvâ ehl-i tarîka
Dahî hâdîdir esrâr-ı hakîka
Cemâl nûru döndürmüş 'akîka
Gönül güldür gönül güldür cemâle
 
Nazar kılmaz gönül Hakk'dan sivâya
Edüp pervâz bu 'unsurdan 'amâya
Geçüp zıllden erüp nûr-i hafâya
Gönül güldür gönül güldür cemâle
 
Fenâ resm ü ibâretdir Nasûhî
Tecellî-i cemâlidir sabûhî
Gönül akdes likâ ana futûhî
Gönül güldür gönül güldür cemâle

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı