Hüseyni İlâhi, Müsemmen

Cemi-i Enbiyalardan Muhammed Cümlenin Şahı

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Cemî' enbiyâlardan Muhammed cümlenin şâhı
Yüzü nûrundan almışlar felekler şems ile mâhı

Yedi kat gökleri geçdi kadem arş üstüne basdı
Erişdi "kâbe kavseyn"e tavâf eyledi dergâhı

Anın seyr ü sülûkundan melekler âciz olmuşlar
Ki bin yılda vâramazlar O bir demde varıp râhı

Vereydim cânımı kurbân senin yoluna ey Ahmed
Aceb bir kez yüzün görsem seher vakti sehergâhı

Bu Eşrefoğlu Rûmî'nin günâhı çok dürür gâyet
Şefâ'at kıl yâ Muhammed yüzün şems ü kamer mâhı

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/05/cemi-enbiyalardan-muhammed-cumlenin-sahi.html

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı