Suzîdil İlâhi

Şehâ Bu Benliği Bâzarı Aşkda Senden Aldım

Bestekârı: Rasim Efendi

Güftekârı: Keşanlı Süleyman Zâtî Celveti

Bu sayfada Şehâ Bu Benliği Bâzarı Aşkda Senden Aldım güftesinin, Suzîdil makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Şehâ bu benliği bazâr-ı aşkda senden aldım ben
Anınçün bu derûnümde aradım seni buldum ben

Ne sen bensiz bilinirsin ne ben sensiz bulunurum
Seni bende beni sende bulup seninle doldum ben

Ne hikmettir bu âlemde kimi Mecnûn kimi Leylâ
Heman bu cümlesi sensin görüp hayrette kaldım ben

Çün sensin âşık ve ma'şûk dahî Şîrin ile Ferhad
Niçin Ferhad olup bu varlığım dağını deldim ben

Ne sen bensin ne ben senim ki sen-ben şirk olur zîrâ
Bu sen-ben defterini ol sebebdendir ki sildim ben

Vücûd iklîmini bir bir teferrüc eyleyip âhir
Çü sensin Zâtiyâ maksûd anınçün sana geldim ben

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/07/seha-bu-benligi-bazar-i-askda-senden-aldim-ben.html