Hisar İlâhi

Zikrimiz Esrâr-ı Hakdır, Cânımız Hayrân-ı Hû

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.

Bu sayfada Zikrimiz Esrâr-ı Hakdır, Cânımız Hayrân-ı Hû güftesinin, Hisar makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Zikrimiz esrâr-ı Hakk'dır cânımız hayrân-ı Hû
Fikrimiz bâzâr-ı Hakk'dır bağrımız biryân-ı Hû

Kalbimi ihyâ iden ol Pâdişâh-ı lâ-yezâl
Gönlümüz mi‘mârı Hakk'dır katremiz ‘ummân-ı Hû

Dersi Hakk'dan görmeyen bilmez bizim güftârımız
Dersimiz envâr-ı Hakk'dır sırrımız seyrân-ı Hû

Tevhîd-i Zât-ı İlâhî'nin kemâlin söyleriz
Sözümüz ahbâr-ı Hakk'dır özümüz mihmân-ı Hû

Dünyâ vü ‘ukbâ hevâsın terk iden gelsin beri
‘Azmimiz dildâr-ı Hakk'dır derdimiz dermân-ı Hû

Dört kitâbın ma‘nâsın keşf eyledik hakka’l-yakîn
Sun‘umuz ol kâr-ı Hakk'dır keşfimiz ol kân-ı Hû

Evliyânın enbiyânın menzilinden al haber
Cânımız ber-dâr-ı Hakk'dır olmuşuz mestân-ı Hû

Fakr içinde fahra irdik gayrı gitdi aradan
Seyrimiz dîdâr-ı Hakk'dır vaslımız vicdân-ı Hû

İhtiyâr elden gidicek neylesin Ümmî Sinân
Vârımız ol vâr-ı Hakk'dır nutkumuz ‘irfân-ı Hû