Hüseyni İlâhi

Ravzana Çün Yüz Süren Bulur Aman

Bestekârı: Lâtif Ağa

Güftekârı: Himmetzâde Abdullah Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ravzana çün yüz süren bulur amân
El amân ey fahr-i âlem el amân
Her gelen dil-haste bulur tâze cân
El amân ey fahr-i âlem el amân

Mazhar olmak isteyip esrârına
Çünki geldik ka'be-i pür-envârına
Merhametle nazar kıl züvvârına
El amân ey fahr-i âlem el amân

Oldum aşkınla diyârımdan cüdâ
Tâ duhûl-i ravzana olam sezâ
Hamdülillah Hak nasîb etdi bana
El amân ey fahr-i âlem el amân

Anda kim medfûn olan nâzik tenin
Cennet-i a'lâya benzer medfenin
Dervîş Abdullah garîbindir senin
El amân ey fahr-i âlem el amân