Hüzzam İlâhi

Kadem Basdın Gönül Tahtına Sultanım

Bestekârı: ?

Güftekârı: Hacı Hüseyin Efendi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Kadem basdın gönül tahtına sultânım safâ geldin
Dil-i pür-renc ü tâb-ı derde dermânım safâ geldin

Kapundur matla-i a'lâ tapundur maksad-ı aksâ
Senindir rütbe-i ulyâ benim şâhım safâ geldin

Gel ey dilberlerin şâhı melahat burcunun mâhı
Gedâ'nın hâlini gâhî sorup şâhım safâ geldin

Gel ey sultân-ı âlî-şân ki sensin Hüsrev-i devrân
Sana hep bende-i fermân buyur şâhım safâ geldin

Gedai geldi ol câne can olsun yoluna kurban
Seâdet tahtına sultân buyur şâhım safâ geldin