Rast Tevşih, Devr-i Revân

Eyleyen Uşşak-ı Şeyda Daima

Bestekârı: Hafız Tevfik Bey

Nutuk sahibi: Hz. Nasûhî

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Eyleyen 'uşşâkı şeydâ dâimâ
Tal'atındır yâ Resûlallah senin
Derd ile âh etdiren subh ü mesâ
Hasretindir yâ Resûlallah senin

Merhamet kıl ben garîb âvâreye

Mücrimem rahm eyle yüzü kâreye
Şefkat etmek bî-kes ü bî-çâreye
'Âdetindir yâ Resûlallah senin
 
Rûz u şeb kârım benim efgân eden
Nâr-ı hasretle dilim sûzân eden
Dembedem bu gözlerim giryân eden
Firkatindir yâ Resûlallah senin
 
Asfiyânın gördüğü lutf-ı Hudâ
Evliyânın sürdüğü zevk u safâ
Enbiyânın gördüğü rıf'at şehâ
Devletindir yâ Resûlallah senin
 
Ey şefî'u'l-müznibîn nûr-i Ehad
Bir garîbindir Nasûhî kıl meded
Bâb-ı lutfundan kerem kıl etme red
 Ümmetindir yâ Resûlallah senin

Güncellemeler - Talepler