Nevâ İlâhi

Hakk'a Temkîn-i Rızada Hamd İden Mesrur Olur

Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal

Güftekârı: Azmi Dede

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hakk'a temkîn-i rızâda hamd eden mesrûr olur
Dâimâ zikr ü salâta şuğl edenler nûr olur

Bir kişi kim Hakk'ı sevse Hakk'ı söyler dâimâ
Sâhib-i irfân olup ol âkıbet mağfûr olur

Ehl-i tevhîdin kulûbu arş-ı a'lâdan yüce
Yek nazarda görür anı devreder mahmûr olur

Bir abâ-pûşu görünce eyleme kahr-ı nazar
Kibr ile me'lûf olanlar âkıbet makhûr olur

Bahr-i aşkın lezzetinden elverme dünyâya gönül
Olma sen bîgâneden zirâ ki Hakk'dan dûr olur

Şeyh Nûreddîn kutbun nutkudur bu Azmiyâ
Bir mahalden bir mahalle nakleden mesrûr olur

Kaynak: https://defter-i-ussak.blogspot.com/2014/12/hakka-temkin-i-rizada-hamd-eden-mesrur-olur.html