Aşık Oldur Kim Kılar Cânın Fedâ Cânânına

Nutuk sahibi: Fuzûli

Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına
Meyl-i cânân itmesin her kim ki kıymaz cânına
 
Cânını cânâna vermekdir kemâli âşıkın
Vermeyen cân i'tirâf itmek gerek noksânına
 
Vasl eyyâmı verüp cânâna cân râhat bulan
Yeğdür andan kim salar cânın gam-ı hicrânına
 
Aşk resmin âşık öğrenmek gerek pervâneden
Kim yanar gördükde şem'in âteş-i sûzânına
 
Fânî ol aşk içre kim benzer fenâsı âşıkın
Feyz-i câvid ile Hızr'ın çeşme-i hayvânına
 
Aşk derdinin devâsı kâbil-i dermân değil
Terk-i cân derler bu derdin mu'teber dermânına
 
Hiç kim cânân içün cân vermeğe lâf itmesin
Kim gelüpdür bu sıfat ancak Fuzûlî şânına
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler