Bahr-i Aşkda Bî-karârım Yâ Resûlallah Meded

Nutuk sahibi: Hakkı Efendi

Bahr-i aşkta bî-karârım, ya Resûlallah  meded
Âşık-ı bî-ihtiyârım yâ Resûlallah  meded

Baş açık sahra-yı aşkında benim şeydâ-yı aşk
Pür-cünûn u bî-vakarım yâ Resûlallah  meded

Cümle ağyârı gider mir'ât-ı dilden ey Habîb 
Râh-ı gamda pür-gubârım yâ Resûlallah meded 

Hakkı-yı dil-hastana göster cemâlin et tabip
Bu recâda ıztırabım yâ Resûlallah  meded

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler