Ben Mevali Meşrebim Her Demde Direm Ya Hüseyn

Nutuk sahibi: Dimışki Hz.

Ben mevâlî meşrebim her demde direm yâ Hüseyn
Tiğ-i gamzen sînemi çâk eylemiştir yâ Hüseyn

Sînede çektim elifler dâğlar yaktım şehâ
Baş açık yalın ayak abdâlin oldum yâ Hüseyn

Alma ben dervîşin âhın bana gel rahm eyle kim
Mâtem-i hevrinle oldum derd ile eyvâ Hüseyn

Teşne oldum Kerbelâ-yi râh-ı aşkında senin
Dimedin lâ’lin meyinden bir içim su mâ Hüseyn

Yine abdâl oldu derdinle Dimişkî derdmend
Çağırub her rûz u şeb der âh Hüseyn ü vâ Hüseyn

Bestekârı: Murat Şâhin
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler