Celâleddin-i Rûmî'dir Senin Nâm-ı Keremkârın

Nutuk sahibi: Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hz.

Celâleddin-i Rûmi'dir senin nâm-ı keremkârın
Senin metbû'un olmakdır murâdı dehr-i devvârın
Semâ' eyler döner gûya senin âşık-ı zârın
Cihân-ı feyz ü mânâda hükümrân zât-ı zî-şansın
Gönüller taht-gâhındır efendim  anda mihmânsın

Fahri'ya mâlumdır erbâb-ı irfânın bu râz
Lafz-ı Mevlâna'dan ancak zât-ı Mevlâ'dır garaz

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler