Geldi Çün Mâh-ı Muharrem Kıldı Dehri Rûşenâ

Güftekârı: Bektâşî Âşık Hıfzî

Bu sayfada Bektâşî Âşık Hıfzî tarafından kaleme alınan Geldi Çün Mâh-ı Muharrem Kıldı Dehri Rûşenâ nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Geldi çün mâh-ı Muharrem kıldı dehr-i Rûşenâ
Hâtırı uşşâka düşdü macerâyı Kerbelâ
Çünki ol menzil musâhib mecma-i bahri belâ
Teşnedil oldu şehid anda Hüseyni Kerbelâ

Cem olup Kûfe diyârında gürûhu eşkıyâ
Alü evlâdı Resûle gördüler cevri revâ
Bir azim fitne uyandırdı yezid-i Bî-hayâ
Söyle vallâhi sezâdır cânına lânet sezâ

Bu Muharrem'dir zemîn ü âsüman ağlar bugün
Vakt-i mâtemdir Muhibb-i Hânedan ağlar bugün
Eşk-i hasretler döküp tâ tende can ağlar bugün
Âşıkânın dîde-i giryân-ı kan ağlar bugün

Hasılı feryad idüp cümle cihan ağlar bugün
Ağla Hıfzi aşk ile Üftadegân ağlar bugün
Bir azim fitne uyandırdı yezid-i Bî-hayâ
Söyle vallâhi sezâdır cânına lânet sezâ

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam Murat Şâhin 1