Geldi Çün Mâh-ı Muharrem Kıldı Dehri Rûşenâ

Nutuk sahibi: Bektâşî Âşık Hıfzî

Geldi çün mâh-ı Muharrem kıldı dehr-i Rûşenâ
Hâtırı uşşâka düşdü macerâyı Kerbelâ
Çünki ol menzil musâhib mecma-i bahri belâ
Teşnedil oldu şehid anda Hüseyni Kerbelâ

Cem olup Kûfe diyârında gürûhu eşkıyâ
Alü evlâdı Resûle gördüler cevri revâ
Bir azim fitne uyandırdı yezid-i Bî-hayâ
Söyle vallâhi sezâdır cânına lânet sezâ

Bu Muharrem'dir zemîn ü âsüman ağlar bugün
Vakt-i mâtemdir Muhibb-i Hânedan ağlar bugün
Eşk-i hasretler döküp tâ tende can ağlar bugün
Âşıkânın dîde-i giryân-ı kan ağlar bugün

Hasılı feryad idüp cümle cihan ağlar bugün
Ağla Hıfzi aşk ile Üftadegân ağlar bugün
Bir azim fitne uyandırdı yezid-i Bî-hayâ
Söyle vallâhi sezâdır cânına lânet sezâ

Bestekârı: Murat Şâhin
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı