Gül Gibi Dilşad Olun Ey Aşıkan

Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî

Bu sayfada İsmail Hakkı Bursavî tarafından kaleme alınan Gül Gibi Dilşad Olun Ey Aşıkan nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Gül gibi dilşâd olun ey âşıkân
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân
Bülbül-âsâ zâr edin ey sâdıkan
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

Geldi Hakk'dan halka bir mihmân-ı hoş
Eyledi deryâ-yı dil zevkile cûş
İdegör sahbâ-yı zâtı sen de nûş
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

Geldi ol mâh-ı mübârek kim gider
Anda mü'minler derûnundan keder
Dâimâ Hakk'dan nesîm-i feyz eser
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

Geldi ol şehr-i safâ mâh-ı vefâ
Hamdülillah çeşm-i cân buldu cilâ
Mağfiret-cû ol Hudâ'dan Hakkı
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/06/gul-gibi-dilsad-olun-ey-askan.html

 

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Neyzen M. Hakan Alvan 1