Hakk'ı Bilmez Yüreğinde Derd-i Hicran Olmayan

Güftekârı: Fethüddîn Ahmed Efendi

Bu sayfada Fethüddîn Ahmed Efendi tarafından kaleme alınan Hakk'ı Bilmez Yüreğinde Derd-i Hicran Olmayan nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Hakk'ı bilmez yüreğinde derd-i hicran olmayan
Aklı fikri cân-u gönlü şöyle hayrân olmayan

Hiç ayılmaz dost elinden nûş eden abdalları
Bâde'nin keyfiyyetin anlar mı mestân olmayan

Beyti Hakk'ı nice bin kez eylese sa'y-u tavâf
Iyd-ı ekber sırrına ermez ki kurbân olmayan

Bunca millet Mustafâ'nın mucizâtın gördüler
Bildiler mi kadrini hiç ehl-i iman olmayan

Gam yükün Ya'kub-ı veş yüklenmeyen âşık mıdır
Vasl-ı Yûsuf nice olsun misl-i Ken'ân olmayan

Aç gözün aldanma Ahmed düzseler sûretlerin
Hakk'ı bulmaz kâlb içinde zât-ı İnsân olmayan

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Mustafâ Tatcı 1