Şah-ı İklim-i Risalettir Muhammed Mustafa

Güftekârı: Hz. Selâmî

Bu sayfada Hz. Selâmî tarafından kaleme alınan Şah-ı İklim-i Risalettir Muhammed Mustafa nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Şâh-ı iklîm-i risâletdir Muhammed Mustafâ
Cânişîn-i milk-i vahdetdir Muhammed Mustafâ

Ahmed ü Mahmûd ü mahbûb-i cemâl-i Kibriyâ
Mahrem-i sırr-ı hüviyyetdir Muhammed Mustafâ

Bâb-ı lutfu sâilidir evvelîn ü âhirîn
Mültecâ-yı ehl-i hâcetdir Muhammed Mustafâ

Zulmet-i küfrü giderdi âleme verdi ziyâ
Şems-i tevfîk-i hidâyetdir Muhammed Mustafâ

Bu Selâmî rû siyeh bir müznib-i bedkâr ise
Müncî-i hevl-i kıyâmetdir Muhammed Mustafâ

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/11/sah-iklim-i-risaletdir-muhammed-mustafa.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Mahûr Hacı Faik Bey 2