Tecelli Şevk-i Didârın

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Tecellî şevki dîdârın beni mest eyledi hayrân
"Ene'l Hakk" sırrını cânım anınçün kılmadım pinhân

'Aceb hayrân u mestim kim bilişden bilmezem yâri
Gözüm her kanda kim baksa görünen sûret-i Rahmân

Benem her derdli dermânı benem her ma'denin kânı
Benem ol dürr-i bî-hemtâ benem ol bahr-i bî-pâyân

Semâda seyreder sırrım cihânı tutdu envârım
Mukaddesler cemî'si benim sırrımda sergerdân

Bu ay u gün bu yıldızlar bu geceler bu gündüzler
Bu yazlar kışlar ve güzler benim emrimdedir yeksân

Çürümüş tenlere bir kez eğer dersem "bi iznî kum"
Yalın ayak u baş açık duralar kamusu uryân

Benim 'ilm-i ledünnümde hezârân Hızr olur 'âciz
Benim her bir tecellîmde nice bin Mûsâ'lar hayrân

Cihân tılsımının bendi benim elimdedir şimdi
Benim bugün bu meydânda benimdir top ile çevgân

Benem şâhı bu meydânın benem devri bu devrânın
Benem cânı bu cânların benimle diridir her cân

Benem Mansûr'u dâr iden benem ağyârı yâr iden
Benem her vârı vâr iden benem her giden ve duran

Değilim oddan ve sudan veya toprak veya yelden
Ben irden var idüm irden henüz yoğ idi bu ezmân

Zamansız bî-zamânım ben nişânsız bî-nişânım ben
Dü âlemde hemânım ben benem görünen gören

Görürsün sûretâ âdem benim emrimdedir 'âlem
Feleklerle melekler hep bana mahkûmdur ins ü cân

Sanırsın Eşrefoğlu'yam ne Rûmî'yem ne İznîkî
Benem ol Dâim ü Bâkî göründüm sûretâ insân

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2014/12/tecelli-sevki-didarin-beni-mest-eyledi-hayran.html

 

Bestekârı: Üsküdarlı Ahs
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı