Şedaraban İlâhi

Gelmişem Vahdet Elinden Aşk İle Divane Ben

Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)

Güftekârı: Sinan Ümmi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gelmişem vahdet elinden aşk ile cihâne ben
İçmişem câm-ı ezelden olmuşam mestâne ben

Çünki "kerremnâ benî âdem" dedi Kur'ân'da Hakk
Âyine-veş sûret oldum cism ile ol câna ben

Gönlüme nûr-i tecellî dost cemâlinden doğar
Şem'ine pervâne oldum aşka yâne yâne ben

Çünki bu sevdâyı yazmış dest-i kudret başıma
Anın içün yok karârım düşmüşem cevlâna ben

Ey Sinânî aşk makâmı bes rızâ-yı Hakk dürür
Pâdişâhın hizmetinde durmuşam dîvâne ben