Hicâz Niyaz, Nim Sofyan

Müjde Müminler Size İhsanı Rahman'dır Gelen

Bestekârı: Cinuçen Tanrıkorur

Nutuk sahibi: Ahmed Remzi Dede

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Müjde mü'minler size ihsân-ı Rahmân'dır gelen
Şânına ta'zîm edin bu mâh-ı gufrândır gelen

Ondadır feyz-i hidâyet ondadır afv ü kerem
Kadrini bil mevsîm-i inzâl-ı Kur'ân'dır gelen

Iyd-ı ekber her günü kadr-i mübarek her gece
Ehl-i îmâna ne mutlu lutf-ı Sübhân'dır gelen

Zulmet ü kasvetden âzâd etmeye sâimleri
Nûr-ı İslâm nûr-ı îmân nûr-ı irfândır gelen

Hâne-i kalbi temizle hoşça istikbâl için
Ni'meti mebzûl bir mihmân-ı zî-şândır gelen

El-hazer senden şikâyet etmesin yarın amân
Rûz-ı mahşer şâfi'-i ashâb-ı ısyândır gelen

Rahmet ü gufrân hedâyâsıyla cennet bahşeder
Derde dermân vasl-ı cânan ıtk-ı nîrândır gelen

Mâsivâdan sâim ol Remzî dilersen vasl-ı Hak
Râh-ı aşkı kullara ta’lîm-i Yezdân'dır gelen

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/06/mujde-muminler-size-ihsan-rahmandr-gelen.html

 

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler