Hicâz Niyaz, Düyek

Düştü Çün Kim Kerbelâ'ya Gözleri Şehlâ Hüseyn

Bestekârı: Kâni Karaca

Nutuk sahibi: Urfalı Mehmed Şevket

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Düşdü çün kim Kerbelâ'ya gözleri şehlâ Hüseyn
Kâinâta lerze düşdü dediler hep vâ Hüseyn

Akdı ol dem Kerbelâ deştinde tûfân-ı belâ
Al kızıl kân içre kaldı ruhleri hamrâ Hüseyn

Her Muharrem cem' olup anda gürûh-i âşıkân
Âh u feryâd eyleyüp derler kamusu yâ Hüseyn

Çekdiler tîğ-ı cefâyı dûdmân-ı Hayder'e
Âşıkân kanlar döküp çağırdı vâveylâ Hüseyn

Mâtem-i âl-i abâ'çün geydi mü'minler siyâh
Şâd olup bu vak'adan hep zümre-i a’dâ Hüseyn

Şevketâ bu vak'adan kan ağlamak hengâmıdır
Kerbelâ'da oldu sergerdân kadd-i bâlâ Hüseyn

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2014/10/urfal-sair-sevket-efendi-ve-bir.html

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler