Hicâz Niyaz, Devr-i Hindî

Safhâ-yı Sadrında

Bestekârı: Ahmet Hatipoğlu

Nutuk sahibi: Hz. Pir Cemâleddin-i Halveti

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Safha-yı sadrında dâim âşıkın efkârı hû
Şâkirin şükrü hüvallah zâkirin ezkârı hû

Sôfî mest olub safâdan devreder yâ hû deyû
Münkir inkârın bırakdı eyledi ikrâr-ı hû

Nâleden ney deldi bağrın hû deyû nâlân ider
Mevlevîler Mesnevî'de eyledi iş'âr-ı hû

Hû sadâsından melekler gökde eyler semâ
Hû safâsından felekler eyledi ihbâr-ı hû

Sidre seyrine muhakkak irmeğe Cibrîl-i Emîn
Olmasa onun dilinde dembedem tekrâr-ı hû

Bülbülâ dîvân-ı aşkdan bir varak naklet bize
Tâ safâ vere safâdan açıla gülzâr-ı hû 

Ravza-i "Hû"da makâm et ey Cemâl-i Halvetî
Tâ vücûdun milkine keşf ola bu esrâr-ı hû

Defter-ş Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/02/safha-yi-sadrinda-daim-asikin-efkari-hu.html

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler