Safhâ-yı Sadrında

Güftekârı: Hz. Pir Cemâleddin-i Halveti

Bu sayfada Hz. Pir Cemâleddin-i Halveti tarafından kaleme alınan Safhâ-yı Sadrında nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Safha-yı sadrında dâim âşıkın efkârı hû
Şâkirin şükrü hüvallah zâkirin ezkârı hû

Sôfî mest olub safâdan devreder yâ hû deyû
Münkir inkârın bırakdı eyledi ikrâr-ı hû

Nâleden ney deldi bağrın hû deyû nâlân ider
Mevlevîler Mesnevî'de eyledi iş'âr-ı hû

Hû sadâsından melekler gökde eyler semâ
Hû safâsından felekler eyledi ihbâr-ı hû

Sidre seyrine muhakkak irmeğe Cibrîl-i Emîn
Olmasa onun dilinde dembedem tekrâr-ı hû

Bülbülâ dîvân-ı aşkdan bir varak naklet bize
Tâ safâ vere safâdan açıla gülzâr-ı hû 

Ravza-i "Hû"da makâm et ey Cemâl-i Halvetî
Tâ vücûdun milkine keşf ola bu esrâr-ı hû

Defter-ş Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/02/safha-yi-sadrinda-daim-asikin-efkari-hu.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Cihangirli Ahmed Efendi 3