Hicâz Niyaz, Sofyan

Medine - Medine Menzil-i Vahy-i Hüdâ'dır

Bestekârı: Hayati Günyeli

Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Medîne menzil-i vahy-i Hûdâdır
Medîne menba’-ı feyz-i Hüdâdır

Ona dertli varan bulur devâlar
Cümle hastaya toprağı şifâdır

Niçün olmaya eşref cümle yerden
Duran anda Muhammed Mustafâ'dır

Zemîn ü âsümân heb gıbta eyler
Ki me’vâ-yı İmâmü’l-enbiyâdır

Medine ehline kim ede tâ'zim
Kıyametde yeri tahte'l-liva'dır

Medine ehline veren hediye
Ulu devletlere erse revâdır

Medîne ehline cevr eyleyenler
Sa’âdet bulmaz anlar eşkıyâdır

Medîne ehliniñ ayağı tozı
Bu Kuddûsî gözüne tûtiyâdır

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler