Medine - Medine Menzil-i Vahy-i Hüdâ'dır

Güftekârı: Ahmed Kuddûsi

Bu sayfada Ahmed Kuddûsi tarafından kaleme alınan Medine - Medine Menzil-i Vahy-i Hüdâ'dır nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Medîne menzil-i vahy-i Hûdâdır
Medîne menba’-ı feyz-i Hüdâdır

Ona dertli varan bulur devâlar
Cümle hastaya toprağı şifâdır

Niçün olmaya eşref cümle yerden
Duran anda Muhammed Mustafâ'dır

Zemîn ü âsümân heb gıbta eyler
Ki me’vâ-yı İmâmü’l-enbiyâdır

Medine ehline kim ede tâ'zim
Kıyametde yeri tahte'l-liva'dır

Medine ehline veren hediye
Ulu devletlere erse revâdır

Medîne ehline cevr eyleyenler
Sa’âdet bulmaz anlar eşkıyâdır

Medîne ehliniñ ayağı tozı
Bu Kuddûsî gözüne tûtiyâdır

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Hayâli 6