Hicâz İlâhi, Sofyan

Medine - Medine Menzil-i Vahy-i Hüdâ'dır

Bestekârı: Hayâli

Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Medîne menzil-i vahy-i Hûdâdır
Medîne menba’-ı feyz-i Hüdâdır

Ona dertli varan bulur devâlar
Cümle hastaya toprağı şifâdır

Niçün olmaya eşref cümle yerden
Duran anda Muhammed Mustafâ'dır

Zemîn ü âsümân heb gıbta eyler
Ki me’vâ-yı İmâmü’l-enbiyâdır

Medine ehline kim ede tâ'zim
Kıyametde yeri tahte'l-liva'dır

Medine ehline veren hediye
Ulu devletlere erse revâdır

Medîne ehline cevr eyleyenler
Sa’âdet bulmaz anlar eşkıyâdır

Medîne ehliniñ ayağı tozı
Bu Kuddûsî gözüne tûtiyâdır

Güncellemeler - Talepler