Rast Tevşih

Bu Şeb Hurşîd-i Evreng-i Risâlet Geldi Dünyâye

Bestekârı: Draman Zakiri Şeyh Ahmed

Güftekârı: Abdürrahman Ref

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bu şeb hurşîd-i evreng-i risâlet geldi dünyâye
Muhammed Mustafâ'nın nûru saldı âleme sâye
Donandı âlem-i bâlâ serâser nûr ile ol şeb
Kadem basdı vücûd iklîmine ol âsumân-pâye