Rast İlâhi, Sofyan

Şah Hüseyn'in Firkatiyle Ağlayan Gelsün Berü

Bestekârı: Şabani K.s.

Nutuk sahibi: Şeyh Ömer Fuâd Efendi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Şah Hüseyn'in firkatiyle ağlayan gelsün beri
Âh u vâh edüb demâdem inleyen gelsün beri

Kerbelâ'da çağrışırlar Yâ Muhammed Yâ Ali
Sînesine şerhalarla dağ uran gelsün beri

Kerbelâ-yı aşk içinde cân ile olub şehîd
Sînesin çâk eyleyüb kanlar saçan gelsün beri

Hakk civârında şehîdler menzilin bulmak içün
Arşı seyrân etmeğe cânlar veren gelsin beri

Kutb-i âlem Şeyh Şa'bân-ı Azîz erkânıdır
Yevm-i aşûrâyı ihyâ eden gelsün beri

Ol Yezîd'e cân u dilden la'net edenlerdeniz
Ol pelîde sebb ü la'net eden gelsün beri

Hem Muhammed meclisinde çâr-yâr ile gelüb
Ey Fuâdî hâl ile irşâd olan gelsün beri

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/10/sah-huseynin-firkatiyle-aglayan-gelsun-beri.html

Güncellemeler - Talepler