Hicâz İlâhi, Sofyan

Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi

Bestekârı: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Müştâk-ı cemâlinem
Muhammedü'l-arabî
Muhtâc-ı kemâlinem
Muhammedü'l-arabî

Fedâ olsun bu cânım
Ben yoluna kurbânım
Rahm et amân sultânım
Muhammedü'l-arabî

Sensin Hakk'ın resûlü
Kulun Hakk'a vusûlü
Murâdının husûlü
Muhammedü'l-arabî

Melekler bile hayrân
Cemâlin eyler seyrân
Salât ederler her ân
Muhammedü'l-arabî

Âşıkındır enbiyâ
Ma'şûkundur evliyâ
Nûr-i çeşm-i asfiyâ
Muhammedü'l-arabî

Arş-ı a'lâya bastın
Şefî' olmakdı kastın
Allah'dır senin dostun
Muhammedü'l-arabî

Cennetleri seyrettin
Arşdan öteye gittin
Ancak sen Hakk'a yettin
Muhammedü'l-arabî

Arşın yüce ziyneti
Hakk'la etti ülfeti
Buldu ümmet devleti
Muhammedü'l-arabî

Aşki der ki varayım
Huzûrunda durayım
Cemâlini göreyim
Muhammedü'l-arabî

Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 408-409

Güncellemeler - Talepler